Δευτέρα, Νοεμβρίου 20, 2017

Οι μεγάλες επιδοτήσεις προκαλούν "στρεβλώσεις" και ενισχύουν την ύφεση...

  "Λόγω της υψηλής μεταβλητότητας της Παραγωγής των ΑΠΕ θα πρέπει να παραμένουν σε ετοιμότητα θερμικές Μονάδες Βάσης, ώστε ταχύτατα να υποκαθιστούν τη μείωση της παραγωγής από ΑΠΕ. Αυτή η "ετοιμότητα" θερμικού Ηλεκτροπαραγωγικού Δυναμικού συνεπάγεται Κόστη που θα πρέπει να επωμισθούν τελικά οι Καταναλωτές".

Σάββατο, 11/11/2017
Στη χώρα μας υπάρχει μια "λανθασμένη εικόνα" για τον αναπτυξιακό ρόλο των Ανανεώσιμων Πηγών…
Πολλοί πιστεύουν ότι με τις αυξημένες επιδοτήσεις των ΑΠΕ μπορεί να προωθηθούν οι Επενδύσεις στην Ελλάδα, συμβάλλοντας στην ενίσχυση της Ανάπτυξης της Ελληνικής Οικονομίας….
Μεγάλο λάθος!
Γι΄ αυτό και είναι εξαιρετικά επίκαιρη η επισήμανση του εκτελεστικού γενικού διευθυντή  του Οργανισμού ΙΕΑ, Φατίχ Μπιρόλ, ότι, στην περίπτωση της Ελλάδας οι επιδοτούμενες τιμές (feed in tarrifs) για τις ΑΠΕ σε ορισμένες περιπτώσεις είναι πολύ γενναιόδωρες και αυτές θα πρέπει να μειωθούν σε όφελος των Καταναλωτών…
Εάν πράγματι είναι "γενναιόδωρες" οι Επιδοτούμενες Τιμές για ΑΠΕ υπάρχουν αρνητικές συνέπειες για την Αγορά Ηλεκτρικής Ενέργειας, τους Καταναλωτές και την Εθνική Οικονομία;
ΣΤΡΕΒΛΩΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
1.    Όσο υψηλότερες είναι οι Επιδοτούμενες Τιμές (ΕΤ) σε τόσο χαμηλότερα επίπεδα θα κινούνται οι Τιμές Χονδρικής (ΤΧ). Επειδή οι όγκοι Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΗΕ) που παράγονται από ΑΠΕ μπαίνουν κατά προτεραιότητα στο Ηλεκτρικό Σύστημα - ανεξαρτήτως των ΤΧ που διαμορφώνονται στη Χονδρική - όσο μεγαλύτεροι είναι αυτοί οι όγκοι τόσο θα μειώνεται ο Συνολικός Όγκος Παραγωγής από θερμικές Μονάδες που θα τιμολογείται μέσω της Χονδρικής Αγοράς… Δηλαδή, υψηλές Επιδοτήσεις στις ΑΠΕ συνεπάγονται χαμηλές Τιμές Χονδρικής για τις θερμικές μονάδες ανθρακικές/ λιγνιτικές και φυσικού αερίου.
2.    Η μεγάλη "διείσδυση" ΑΠΕ στο ενεργειακό μείγμα μιας χώρας αναπόφευκτα προκαλεί τον "εκτοπισμό" (προσωρινό ή …μόνιμο) θερμικών Μονάδων από τη Χονδρική Αγορά. Αυτή η "διείσδυση" προκαλεί ζημιές ή και οριστικό κλείσιμο εργοστασίων ηλεκτροπαραγωγής, ακόμη και εάν πρόκειται για νέα εργοστάσια…
3.    Λόγω της υψηλής μεταβλητότητας της Παραγωγής των ΑΠΕ θα πρέπει να παραμένουν σε ετοιμότητα θερμικές Μονάδες Βάσης, ώστε ταχύτατα να υποκαθιστούν τη μείωση της παραγωγής από ΑΠΕ. Αυτή η "ετοιμότητα" θερμικού Ηλεκτροπαραγωγικού Δυναμικού συνεπάγεται Κόστη που θα πρέπει να επωμισθούν τελικά οι Καταναλωτές. Διαφορετικά θα μετατραπούν σε ζημιές σε βάρος των "κλασσικών" Ηλεκτροπαραγωγών…
4.    Υψηλές Οικονομικές Αποδόσεις των επενδύσεων για ΑΠΕ και διεύρυνσή τους στο "ενεργειακό μείγμα" μιας χώρας  συνεπάγονται απομειούμενες έως και αρνητικές Οικονομικές Αποδόσεις για τα εργοστάσια με καύσιμα άνθρακες/ λιγνίτες ή και φυσικό αέριο. 
Φυσικά ανάλογα με τη μεταβλητότητα των Οικονομικών Αποδόσεων επηρεάζεται και η Πιστοληπτική Ικανότητα για διαφορετικές κατηγορίες Ενεργειακών Επενδύσεων.
ΑΡΝΗΤΙΚΕΣ ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ
Συνεπώς, με βάση τα ανωτέρω αναφερόμενα οι Μεγάλες Επιδοτήσεις για ΑΠΕ - λόγω υψηλών feed in tarrifs - προκαλούν:
✓     Αύξηση του Όγκου των Επενδύσεων για ΑΠΕ συνεπάγεται αύξηση του Όγκου των Από-επενδύσεων  ή της Υποαπασχόλησης Δυναμικού του τομέα Θερμικών Μονάδων…
✓     Οι κατά πολύ υψηλότερες Επιδοτούμενες Τιμές από τις Τιμές Λιανικής (που διαμορφώνονται μέσω των Αγορών Χονδρικής) συνεπάγονται Αύξηση της Αξίας των Λογαριασμών για καταναλώσεις Ηλεκτρικής Ενέργειας που πρέπει να καταβάλλουν οι Καταναλωτές…
✓     Η αύξηση των Υποχρεώσεων από Λογαριασμούς Ρεύματος (από θερμικές Μονάδες και ΑΠΕ για τους Καταναλωτές μειώνει ανάλογα τα συνολικά (μετά από φόρους) Διαθέσιμα Εισοδήματα τους… Συνεπώς, η αύξηση των ΑΠΕ αποτελεί παράγοντα μείωσης της Εσωτερικής Ζήτησης για λοιπές εκτός Ενέργειας υπηρεσίες και αγαθά…
✓     Κατά τον υπολογισμό του Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος θα πρέπει να αφαιρεθούν από τις νέες Επενδύσεις ΑΠΕ οι Δαπάνες για αποπληρωμή εισαγόμενου εξοπλισμού συν τις Δαπάνες Αποεπένδυσης (πχ πολλαπλασιαστικές συνέπειες από τη μείωση Εισοδημάτων από το περιορισμένης διάρκειας οριστικό κλείσιμο ανθρακικών/ λιγιτικών (ή και φυσικού αερίου!) Μονάδων.
✓     Το Επιχειρηματικό Δυναμικό της χώρας και κυρίως οι Βιομηχανίες, που έχουν αυξημένα Ενεργειακά Κόστη θα είναι λιγότερο Ανταγωνιστικές σε διεθνές επίπεδο. 
-      Πώς μπορούμε, λοιπόν, να έχουμε φθηνότερο Ηλεκτρικό Ρεύμα για Επιχειρήσεις και Νοικοκυριά;
-      "Εξορθολογίζοντας" τα feed in tarrifs, ώστε αυτά να κατέβουν σε χαμηλότερα, πιο ρεαλιστικά επίπεδα, ώστε να μειωθούν συνολικά οι Λογαριασμοί για Καταναλώσεις Ρεύματος.
-      Μόνον μέσω της προώθησης του Ανταγωνισμού και στο χώρο των ΑΠΕ είναι δυνατόν να βελτιώσουμε όχι μόνο τη Διεθνή Ανταγωνιστικότητα της Ελληνικής Οικονομίας, αλλά και να αποφύγουμε υπαρκτούς Επενδυτικούς, Ενεργειακούς και Πιστωτικούς Κινδύνους…
(*) Δρ οικονομολόγος, τ. Διευθυντής Επικοινωνίας Ομίλου ΔΕΗ ΑΕ
                                                                                          πηγή   businessenergy.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου