Πέμπτη, Αυγούστου 17, 2017

Μας έστειλε ο Μουζάλας… ποιος ήταν ο Εύηνος ο Πάριος

 Μας έστειλε  ο Μουζάλας…   ποιος ήταν ο Εύηνος ο Πάριος  που ανέφερε στην δήλωση
Ζητώ συγγνώμη λάθος πληροφόρηση  ίσως πρέπει να είμαι πιο προσεκτικός…
 Δεν είναι  λιπών το ίδιο πρόσωπο Εύηνος και θυμαρίδας    
Κατά τον Γιάννης Βασιλειόπουλο στην αρχαιότητα υπήρχαν δυο  γνωστοί Πάριοι με το όνομα Εύηνος  ο ένας  ήταν σοφιστής δάσκαλος του μεγάλου Αθηναίου σοφού Σωκράτη....

Ιωάννης Βασιλειόπουλος ΕΥΗΝΟΣ Ο ΠΑΡΙΟΣ Πάρος 460 Αθήνα390 πΧ. Προσωκρατικός φιλόσοφος και ποιητής, .ο Σωκράτης τον επικαλείται δύο φορές στην ''απολογία'' του αναφέρετε από τον Πλάτωνα και στον ''Φαίδρο''και στον ''Φαίδωνα'' αναφορές υπάρχουν δε και απο τον Αριστοτέλη στα ''μετά τα φυσικά''και ''ηθικά Νικομάχεια''!!!Θυμαρίδας ο Πάριος (6ος-5ος π.Χ. αι.)

Mεταξὺ τῶν τελευταίων Νεοπλατωνικῶν φιλοσόφων τῆς ἀρχαιότητος καταλέγεται καὶ ὁ ἐκ τῆς Χαλκίδος τῆς Κοίλης Συρίας καταγόμενος Ἰάμβλιχος (ἀποθανὼν περὶ τῷ 330 μ.Χ.). Τοῦτου σῴζονται πραγματεῖαί τινες, ἐν αἷς ἡ Ἰαμβλίχου περὶ τῆς Νικομάχου ἀριθμητικῆς εἰσαγωγῆς καὶ ἡ Ἰαμβλίχου περὶ τοῦ Πυθαγορείου βίου. Εἰς τὸ τέλος τῆς περὶ τοῦ Πυθαγορείου βίου πραγματείας του, ὁ Ἰάμβλιχος παρέχει κατάλογον τῶν εἰς αὐτὸν γνωστῶν μαθητῶν τοῦ Πυθαγόρου καὶ τῶν μεταγενεστέρων πως Πυθαγορείων. Εἰς τοὺς ἐκ τῆς νήσου Πάρου καταγομένους Πυθαγορείους ὁ Ἰάμβλιχος περιλαμβάνει τοὺς ἑξῆς: Αἰήτιος, Φαινεκλῆς, Δεξίθεος, Ἀλκίμαχος, Δείναρχος, Μέτων, Τίμαιος, Τιμησιάναξ, Εὔμοιρος, Θυμαρίδας. 

Ἃπανταις οὗτοι οἱ Πάριοι, ὡς καὶ οἱ λοιποὶ παρὰ τοῦ Ἰαμβλίχου μνημονευόμενοι Πυθαγόρειοι, δύνανται νὰ θεωρηθῶσι κατὰ την σύγχρονον ἔκφρασιν, πτυχιούχοι τοῦ ἐν Κρότωνι τῆς Κάτω Ἰταλίας Πυθαγορείου Πανεπιστημίου. Περὶ τοῦ βίου καί τῆς ἐπιστημονικῆς δράσεως (καὶ τῶν τίτλων, ὡς συνηθίζεται να λέγεται) τῶν Παρίων Πυθαγορείων οὐδὲν εἶναι γνωστόν. Μόνον ὁ Ἰάμβλιχος μνημονεύει εἰς τὴν πραγματείαν αὑτοῦ Ἰαμβλίχου, περὶ τῆς Νικομάχου ἀριθμητικῆς εἰσαγωγῆς, τρόπον ἐπιλύσεως ἐξισωσεων ἀλγεβρικῶν, τὸν ὁποῖον ἀποδίδει εἰς τὸν Θυμαρίδαν καὶ ὀνομάζει θυμαρίδειον ἐπάνθημα. Ἐκ τῶν πληροφοριῶν τούτων τοῦ Ἰαμβλίχου συνάγεται τὸ συμπέρασμα ὅτι ὁ Θυμαρίδας ὁ Πάριος ἦτο ἐκ τῶν μεγάλων μαθηματικῶν τῆς ἀρχαιότητος. 

Πρό τινων ἐτῶν ὁ Θυμαρίδας ἐθεωρεῖτο ὡς ἀκμάσας κατὰ τοὺς πρώτους αἰῶνας μ.Χ. Ἤδη ὅμως ὑπάρχει ὁμοφωνία μεταξὺ τῶν μελετητῶν τῆς Ἱστορίας τῶν μαθηματικῶν, ὅτι ὁ Θυμαρίδας εἶναι ἐκ τῶν ἀμέσων μαθητῶν τοῦ Πυθαγόρου, ἡ δὲ ἀκμή του τοποθετεῖται περὶ τὸ ἔτος 500 π.Χ. Τὰ ἀλγεβρικὰ προβλήματα, την λύσιν τῶν ὁποίων ὁ Ἰάμβλιχος ἀποδίδει εἰς τὸν Πάριον μαθηματικὸν Θυμαρίδαν εἶναι τὰ ἑξῆς (εἰς συγχρονον διατύπωσιν) : 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου